Make your own free website on Tripod.com
Sambayanan ng mga Alagad
(ni Fr. Amado Picardal, CSsR)
 

Tayo ang sambayanan ng mga alagad

Nagkakaisa at nakikilahok sa Misyon ni Kristo.

Bayang mala-pari, propeta at hari,

Sambayanan ng mga dukha

Iglesyang maralita.
 
 

Tayo ang sambayanan ng mga alagad

Pinagkakaisa't pinagbubuklod ng Panginoon.

Nagbabahaginan ng salita at yukaristiya

At mga ari-arian matalik na kaibigan.
 

Koro:

Bayang nagpapahayag ng mabuting balita

Bayang nananalangin at naglilingkod.

Bayang nagpapahayag ng mabuting balita

Bayang nananalangin at naglilingkod.
 

Tayo ang sambayanan ng mga alagad
Na nakikinig sa Salita ng Dios
At nagpapahayag sa Magandang Balita
Ng ating kaligtasan at kaharian ng Dios.

Tayo ang sambayanan ng mga alagad
Nanalangin at Sumasamba sa Panginoon.
Handa magbubuhis sa sa ating buhay
Gaya ni Kristo ang dakilang punong pari.

(koro)

Tayo ang sambayanan ng mga alagad
Pamayanang naglilingkod sa Panginoon
Kumikilos para sa hustisya at kapayapaan
Nakikibaka at nagpalaganap sa Kaharian.

Tayo ang sambayanan ng mga alagad
sumasa-anib at pumapanig ng mga mahirap.
Walang ibang pinanaligan kundi ang Panginoon
Masigasig na lumalahok sa misyon ni Kristo (koro)