Make your own free website on Tripod.com
Awit sa Gagmayng Kristohanong Katilingban

(ni Fr. Amado Picardal, CSsR)

E                      B                  A               E
Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus
           A                E           F#             B
Nagkahiusa, nagpadayon sa misyon ni Kristo
     E                   B      A           E
Katawhang propeta, pari ug alagad
         A             E                    A       B       E
Ang Katilingban sa kabos, Simbahan sa kabos.

E                      B                  A               E
Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus
      A            E           F#         B
Gihiusa, gilambigit sa atong Ginoo
         E                B              A         E
Nag-inambitay sa pulong ug yukaristia
        A         E         A            B          E - E7
Ug mga kabtangan, suod nga mga higala

Koro:
       A                    B7              E                    C#m     F#m
Katilingbang masaksihon, katilingbang maampoon, katilingbang
         B7        E           E7
nag-alagad, kini ang GKK.
       A                    B7            E                     C#m       F#m
Katilingbang masaksihon, katilingbang maampoon, Katilingbang
        B7         A            E
nag-alagad, kini ang GKK.

Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus
Namati sa pulong sa atong Ginoo.
Nagsaksi, nagsangyaw sa maayong balita
Sa atong kaluwasan ug sa gingharian.

Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus
Nag-ampo ug nagsimba sa atong Ginoo
Andam nga mohalad sa atong kinabuhi
Sama ni Kristo labaw nga pari.

(koro)

Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus.
Katilingbang nag-alagad sa nanginahanglan.
Nagpatunhay sa hustisya ug sa kalinaw
Nakigbisog, nagpalambo sa gingharian.

Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus
Gilangkoban sa kabos, nagdapig sa kabos.
Way laing gisaligan gawas ang Ginoo
Maabtikong nagasalmot sa misyon ni Kristo. (Koro)
 

(If you want a tape of this song  send your request to Fr. Picardal together with an empty cassette tape.    address: Redemptorists, Bajada, Davao City)